Kwalifikacje/kompetencje

Kwalifikacje/kompetencje


Dokument źródłowy: Załącznik 2 Podstawowe informacje dotyczące
uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+

W ramach projektu będzie można skorzystać z usług rozwojowych tj. 
kursów/szkoleń prowadzących do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji za 
pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy
Usług Rozwojowych.


Warunki umożliwiające uznanie danego dokumentu za potwierdzający uznanie
kwalifikacji lub kompetencji.


Lista sprawdzająca do weryfikacji, czy dany dokument można uznać za 
potwierdzający kwalifikację (niewłączoną do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji)/kompetencję na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania
EFS+ dot. uzyskiwania kwalifikacji
1. Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w 
zawodzie?
2. Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub
samorządów zawodowych na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
3. Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym
stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe) i jest wydany po 
przeprowadzeniu walidacji?
4. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny
i uznawalny w danej branży/sektorze (czy certyfikat otrzymał pozytywne
rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub
związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów)?
5. Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system
walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie
międzynarodowym?


Jeżeli co najmniej jedna z odpowiedzi jest twierdząca, dany dokument
można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.
Jeżeli na żadne z powyższych pytań nie udzielono odpowiedzi twierdzącej,
należy przejść do pkt II.


II. Warunki umożliwiające uznanie danego dokumentu za potwierdzający
uzyskanie kompetencji
1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis
efektów uczenia się?
2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w 
oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?
3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających
rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Jeżeli na każde z powyższych pytań z części II listy odpowiedź jest
twierdząca, dany dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie
kompetencji.

W przypadku Podmiotowych Systemów Finansowania, opis wymagany efektów
uczenia się powinien być uwzględniony w karcie usługi w Bazie Usług
Rozwojowych. Opis powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami
zdefiniowanymi poniżej.


Każdy z efektów uczenia się powinien zostać krótko opisany i 
doprecyzowany przez kryteria weryfikacji. Każdy efekt uczenia się ma 
zwykle kilka kryteriów weryfikacji. Kryteria weryfikacji to działania,
które powinna wykonać osoba w trakcie weryfikacji, aby udowodnić, że ma 
wymagane efekty uczenia się. Kryteria opisują dokładnie to, co 
potwierdza dokument. Poszczególne efekty uczenia się powinny być:
– jednoznaczne – niebudzące wątpliwości, pozwalające na zaplanowanie i 
przeprowadzenie walidacji, których wyniki będą porównywalne;
– realne – możliwe do osiągnięcia przez osoby, dla których dana
kompetencja jest przewidziana;
– możliwe do zweryfikowania podczas walidacji;
– zrozumiałe dla osób potencjalnie zainteresowanych kompetencją.

Przykłady opisów efektów uczenia się (ich zakresu i poziomu
szczegółowości) można znaleźć w ZRK w odniesieniu do kwalifikacji
rynkowych.