Rekrutacja

Rekrutacja do projektu

Zakłada się, że rekrutacja do Projektu będzie miała charakter cykliczny i zostanie przeprowadzona w 11 naborach wspólnie dla całego subregionu. W ramach każdej edycji, nabór dokumentów prowadzony będzie nieprzerwanie przez co najmniej 2 dni robocze przez co najmniej 8 godzin dziennie tj. w godzinach od 10:00 do 18:00.
W pierwszym naborze 450 osób z najwyższą liczbą punktów a w ramach każdego kolejnego naboru 225 osób z najwyższą liczbą punktów zostanie zakwalifikowanych do udziału we wsparciu, natomiast pozostali Kandydaci/ki w ramach każdego naboru zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Nabory będą odbywać się co 3 miesiące.
Zakłada się zrekrutowanie do całego Projektu łącznie 2700 osób (1500K i 1200M):
I nabór – 450 osób (planowany termin grudzień 2023 r.),
II nabór – 225 osób (planowany termin maj 2024 r.),
III nabór – 225 osób (planowany termin sierpień 2024 r.),
IV nabór – 225 osób (planowany termin listopad 2024 r.),
V nabór – 225 osób (planowany termin luty 2025 r.),
VI nabór – 225 osób (planowany termin maj 2025 r.),
VII nabór – 225 osób (planowany termin sierpień 2025 r.),
VIII nabór – 225 osób (planowany termin listopad 2025 r.),
IX nabór – 225 osób (planowany termin luty 2026 r.),
X nabór – 225 osób (planowany termin maj 2026 r.),
XI nabór – 225 osób (planowany termin sierpień 2026 r.).

O udział w Projekcie mogą ubiegać się Kandydaci/tki, którzy/e spełnią łącznie następujące kryteria formalne:
a) złożą komplet dokumentów wymaganych,
b) mają ukończony 18 rok życia,
c) mają miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) /zatrudnienia /pobierania nauki na terenie subregionu „SM” tj. powiatu mieleckiego lub powiatu kolbuszowskiego województwa podkarpackiego,
d) z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności /kwalifikacje/ kompetencje,
e) nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej, w tym nie prowadzą rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej, działalności nierejestrowej, nie posiadają zawieszonej działalności gospodarczej,
f) nie brali/nie biorą udziału w innym tożsamym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus działanie FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji, w programie centralnym operatorskim, np. FERS-projekty branżowe, w zakresie zielonych kompetencji, w tym kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki oraz zarządzania różnorodnością/wiekiem, w działaniach wdrażanych w KPO (dot. inwestycji 4.4.1 praca zdalna) i nie otrzymują/otrzymywali analogicznego wsparcia w ramach innego projektu ze środków polityki spójności 2021-2027 (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu rekrutacyjnym), w tym nie uczestniczą w usłudze rozwojowej w ramach więcej niż jednego subregionu i dotychczas nie korzystały z usługi rozwojowej w ramach przedmiotowego Projektu pn. „Akademia kwalifikacji zawodowych.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór do Projektu Kandydat/ka zobowiązany/a jest do dostarczenia wypełnionych i kompletnych dokumentów rekrutacyjnych tj.:
a) Formularz rekrutacyjny– Kandydat/ka ma obowiązek dołączyć do niego wydruk Karty Usługi z BUR,
b) Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych,
c) Dodatkowe załączniki do Formularza rekrutacyjnego zgodne ze wskazaniami w Formularzu – jeśli dotyczy,
d) Dodatkowe zaświadczenia zgodne ze wskazaniami w Formularzu rekrutacyjnym – jeśli dotyczy.

Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej na wzorach dokumentów udostępnionych przez Operatora wraz z wymaganymi załącznikami i innymi wymaganymi dokumentami oraz złożenie tych dokumentów do Operatora w wyznaczonej formie i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w okresie trwania danego naboru:
a) Osobiście – w Biurze Projektu lub w Punktach kontaktowych w terminie naboru w godzinach od 10:00 do 18:00.
b) Przesłać pocztą tradycyjną (wyłącznie przesyłką poleconą) wyłącznie na adres Biura Projektu tj. ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec. Przesyłka pocztowa musi zostać nadana w terminie prowadzonej rekrutacji. Przesyłki pocztowe nadane przed lub po terminie danego naboru pozostaną bez rozpatrzenia. Operator oczekuje na ewentualne przesyłki przesłane pocztą tradycyjną (nadane w ww. terminie) przez okres 7 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru.
c) Przesłać za pośrednictwem kuriera wyłącznie na adres Biura Projektu tj. ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec. Przesyłka kurierska musi zostać dostarczona w dniach i godzinach prowadzonej rekrutacji. Przesyłki kurierskie dostarczone przed lub po terminie danego naboru pozostaną bez rozpatrzenia.
d) Poprzez osoby trzecie w Biurze Projektu lub w Punktach kontaktowych – taka forma dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty rekrutacyjne przesłane zbiorowo (np. jedną paczką) lub dostarczane przez osoby trzecie (np. przedstawicieli firm szkoleniowych) będą pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych przez upoważnioną osobę trzecią w imieniu osoby z niepełnosprawnościami, jedna osoba upoważniona może złożyć dokumenty dotyczące jednej osoby (jednego Kandydata/ki do Projektu) w danym naborze; w przypadku złożenia przez jedną osobę dokumentów dotyczących większej liczby Kandydatów/ek do Projektu, wszystkie dokumenty złożone przez tę osobę będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Dokumenty rekrutacyjne złożone, a – w przypadku dokumentów rekrutacyjnych przesłanych pocztą tradycyjną – nadane przed rozpoczęciem danego naboru lub po jego zakończeniu nie będą rozpatrywane ani w ramach bieżącego ani w ramach kolejnych naborów w Projekcie.

Podany w formularzu rekrutacyjnym telefon kontaktowy i adres e-mail musi umożliwiać bezpośredni kontakt z Kandydatem/ką.

W ramach Projektu Uczestnik/czka może skorzystać tylko z jednej usługi rozwojowej.
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości i z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, jak również zgodnie z założeniami zwartymi we wniosku o dofinansowanie Projektu oraz w niniejszym Regulaminie.