O projekcie

Projekt "Akademia kwalifikacji zawodowych"


Okres realizacji projektu: 01.12.2023 r. – 31.12.2026 r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 17 820 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 16 929 000,00 PLN w tym:
•Ze środków europejskich: 15 147 000,00 PLN
•Ze środków dotacji celowej: 1 782 000,00 PLN

Celem Projektu jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podniesienia i zmiany kwalifikacji (w tym kompetencji), lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwienie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej 2700 osób dorosłych (1500K i 1200M), które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałych (w rozumieniu KC), zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie subregionu „SM” (powiat mielecki, powiat kolbuszowski) woj. podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową, w terminie do końca grudnia 2026 r., za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych.

Grupę docelową Projektu stanowi 2700 osób (1500K i 1200M) dorosłych, które ukończyły 18 rok życia i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności/ kompetencje/ kwalifikacje, mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu KC), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie subregionu „SM” (powiat mielecki, powiat kolbuszowski) województwa podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową.

Uczestnicy/czki w ramach Projektu będą mogli skorzystać z usług rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych, m.in. w formie:
­-kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
­-kursów umiejętności zawodowych,
­-innych kursów niż ww., umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, np. studia podyplomowe, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami,
­-walidacji i certyfikacji kwalifikacji i kompetencji, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami.

Projekt jest realizowany z zastosowaniem podejścia popytowego – Kandydaci/tki na Uczestników/czki Projektu sami/e decydować będą o wyborze rodzaju usługi rozwojowej oraz wykonawcy realizującego usługi rozwojowe

 

Uczestnicy/czki w ramach Projektu będą mogli skorzystać z usług
rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z
wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych
 
Link do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.